Privātuma politika

Sīkdatnes, kuras izmanto Internetveikals

1.1. Mēs izmantojam dažādu veidu Sīkdatnes, kuras atšķiras ar to mērķi un glabāšanas ilgumu. Laika un lietošanas gaitā sīkdatnes var tikt aktualizētas vai grozītas, uzlabojot lietošanas pieredzi. Pamatā, mūsu izmantotās Sīkdatnes nodrošina šādas funkcijas:
1.1.1. apmeklētāja identifikācija;
1.1.2. iepirkšanās Internetveikalā nodrošināšana;
1.1.3. personificēto piedāvājumu nodrošināšana;
1.1.4. Internetveikala drošība;
1.1.5. statistika.

Sīkdatņu izslēgšana

1.2. Jums ir jāatceras, ka Jūs esat Sīkdatņu īpašnieks un turētājs (Sīkdatnes glabājas Jūsu ierīcē). Jūs varat kontrolēt, izdzēst, kā arī pilnībā izslēgt Sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr ņemiet vērā, ka bez Sīkdatņu izmantošanas Jūs, visdrīzāk, nevarēsiet lietot vai pilnvērtīgi Lietot Internetveikalu.

Papildus informācija

1.3. Jūs varat iegūt papildus informāciju par Sīkdatnēm www.aboutcookies.org.

2. PERSONAS DATI
Jūsu piekrišana Personas Datu apstrādei

2.1. Jūs dodat mums piekrišanu Jūsu Personas Datu apstrādei.

2.2. Jūs piekritāt automatizētai lēmumu pieņemšanai, kā tas ir sīkāk aprakstīts Politikas 3.5. punktā un turpmākajos punktos.

Personas Datu iegūšana

2.3. Mēs iegūstam Personas Datus, pamatā, Jums Lietojot Internetveikalu.

Informācija, kas Sabiedrībai jāsniedz Klientam par Personas Datu apstrādi (Regulas 13.pants)

2.4. Ievērojot Regulas 13.pantu, kas paredz, ka ja Personas Datus vāc no datu subjekta (Klienta), pārzinis (Sabiedrība) sniedz datu subjektam Regulas 13.pantā noteikto informāciju, mēs sniedzam Jums šādu informāciju:

2.4.1. Pārzinis, Regulas izpratnē, ir Sabiedrība. Jūs varat sazināties ar mums pa:

2.4.1.1. elektronisko pastu, nosūtot sūtījumu uz Internetveikala kontaktu sadaļā norādīto Sabiedrības elektroniskā pasta adresi; vai

2.4.1.2. parasto pastu, nosūtot vēstuli uz Internetveikala kontaktu sadaļā norādīto Sabiedrības adresi.

2.4.2. Sabiedrība apstrādā Jūsu Personas Datus šādiem mērķiem:

2.4.2.1. lai pilnvērtīgi un subjektīvi-orientēti nodrošinātu Jums labāko pieredzi iepērkoties Internetveikalā un izmantot citas Internetveikala funkcijas;

2.4.2.2. lai sniegtu Jums personificētu reklāmu;

2.4.2.3. analītikas vajadzībām;

2.4.2.4. lai nodrošinātu Noteikumu, Politikas, citu Sabiedrības noteikumu un piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu;

2.4.2.5. lai pildītu Sabiedrības pienākumus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām (piemēram, attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti).

Šaubu novēršanai: Balstoties uz Jūsu sērfošanu tīmeklī, tajā skaitā Internetveikala apmeklēšanu, Personificētā reklāma var tikt Jums parādīta arī citos resursos. Par šādu reklāmas demonstrēšanu ir atbildīgas tādas kompānijas kā Google, tā notiek ārpus Sabiedrības kontroles. Sīkāk par šo Jūs varam uzzināt https://ads.google.com/home/.

2.4.3. Apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana, bet noslēdzot Preces pirkuma līgumu (iepērkoties Internetveikalā) juridiskais pamats ir Preces pirkuma līgums.

2.4.4. Jūsu Personas Datu potenciālie saņēmēji, atkarībā no Personas Datu kategorijas, var būt:

2.4.4.1. kompetentās iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti)

2.4.4.2. Sabiedrības ārpakalpojumu sniedzēji (piemēram, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji)

2.4.4.3. Sabiedrības IT pakalpojumu sniedzēji (Sabiedrības IT infrastruktūras nodrošināšanas kontekstā);

2.4.4.4. maksāšanas pakalpojumu sniedzēji (PSP);

2.4.4.5. piegādātāji, kuri nodrošina Preču piegādi;

2.4.4.6. Sabiedrības partneri, ciktāl tas ir nepieciešams normālās komercdarbības ietvaros;

2.4.4.7. cesionāri cesijas gadījumā;

2.4.4.8. Sabiedrības darbinieki un amatpersonas.

2.4.5. Mēs glabāsim Jūsu Personas Datus tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami mērķim, kura sakarā šie Personas Dati ir iegūti (piemēram, ja Jūs esat reģistrējies Internetveikalā – visu reģistrācijas laiku), kā arī ne mazāk kā likuma noteiktu termiņu pēc tā, piemēram, likumā noteiktu glabāšanas termiņu (ja tāds ir noteikts) vai likumā noteiktu noilguma termiņu (ja tā attiecināšana uz konkrētajiem Personas Datiem ir lietderīga).

2.4.6. Sakarā ar mūsu veikto Jūsu Personas Datu apstrādi Jums ir šādas tiesības:

2.4.6.1. tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu Personas Datiem;

2.4.6.2. tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas Datu labošanu;

2.4.6.3. Regulas paredzētajos gadījumos tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas Datu dzēšanu (tiesības būt aizmirstam);

2.4.6.4. Regulas paredzētajos gadījumos tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums;

2.4.6.5. tiesības iebilst pret apstrādi, ja apstrāde tiek veikta neievērojot Regulas noteikumus;

2.4.6.6. tiesības saņemt Jūsu Personas Datus, kurus Jūs esat sniedzis Sabiedrībai, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

2.4.7. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu Personas Datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādu Jūsu Personas Datu apstrādi, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādi, kuras pamats ir Preces pirkuma līgums vai cits Regulā paredzētais pamats.

2.4.8. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

2.4.9. Personas Datu sniegšana ir priekšnoteikums Internetveikala Lietošanai un Preces pirkuma līguma noslēgšanai. Ja Jūs nevēlāties sniegt Personas Datus Jums nav tiesību Lietot Internetveikalu, bet ja Jūs to jau lietojat, šāda lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.

2.4.10. Sabiedrībai var būt automatizētā lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana (Politikas 3.5. punkts un turpmākie punkti).